Hur blir man effektivt av med mögelsvamp?

Det första man brukar fundera på i förbindelse med mögelsvamp är dålig lukt och besvär. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som illa lukt).

Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet transportera näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden medför så att mögelsvampen kan svälla sig oerhört stor och kan även leta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är alltså ofta enbart en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av exempelvis ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Alltså är inte allt mögel alltid av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi samt astma ifall det får växa till sig i ett hus.

En del grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, exempelvis Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad sjukdom speciellt för människor som har nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla ifall man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal matthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är således ganska vaga symptom som inte ständigt för tankarna till mögel. Om man upplever symptom som ovan nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus om de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (arbete, skola, förskola och så vidare) i en byggnad som är angripen av mögel. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på olika sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Ifall mögelangreppet är smått och över oorganisk jämn yta, så som kakel i badrum, kan man tvätta med vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att nyttja klorin, som onekligen fungerar på dessa ytor, mer är väldigt giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för omvänd verkan påtaglig ifall man använder klorin med tanke på att det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen så småningom blommar upp igen efter en sådan åtgärd och det enda man har åstadkommit är att hälla ut en aning gift.

Ett bättre val än Klorin är Tvärstopp. Det fotrsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet finns över mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan sedan lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där tillintetgöra mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så svårt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man ges ekonomiskt hjälp från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste ta bort allt det angripna materialet. Det är ett omständigt och kostsamt projekt, men också det enda som inte endast tar bort mögelsvampen utan också sporer samt mykotoxiner.