Att sanera kan utföras på olika vis

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal skilda sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir väldigt svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det mestadels med att man städar noggrant. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se även alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är oerhört betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så bör man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det innebär att man, med hjälp av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär alternativt permanent avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket de facto innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men skänker i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.