Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, en del djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt omnämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan leda till symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt ta bort samt byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är genomförbart kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att ordna de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation samt isolering om det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan även hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta samt att man har en god ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars kvickt kan hitta ett fotfäste.

En torr och ren omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.