JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering samt konservering av timmer även såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används även såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En allmän mix är 700 g järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår även i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft beskydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas successivt efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används av och till såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat timmer.

En åtgärd med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tidrymd en elegant samt oföränderlig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå beläggning, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som ganska bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör av väder och vind. I litteraturen kan man påträffa skilda rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden eller områden med kärnvirke, eller ifall den utsätts för nederbörd omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förorda ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer vattnig lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att utföra prov i god tid före behandlingen, helst några månader innan, ehuru resultatet kan skifta beroende på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat timmer. Behandling med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan väta ska kunna torka ut via att panelen ventileras bra
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas samt spricker
– skänker ett futtig till inget resistans mot svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– ger en färg som varierar med belysning samt luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga angränsande mark samt golvytor vid urlakning.