JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering samt konservering av timmer även såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används även såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En allmän mix är 700 g järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår även i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft beskydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas successivt efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används av och till såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat timmer.

En åtgärd med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tidrymd en elegant samt oföränderlig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå beläggning, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som ganska bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör av väder och vind. I litteraturen kan man påträffa skilda rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden eller områden med kärnvirke, eller ifall den utsätts för nederbörd omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förorda ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer vattnig lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att utföra prov i god tid före behandlingen, helst några månader innan, ehuru resultatet kan skifta beroende på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat timmer. Behandling med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan väta ska kunna torka ut via att panelen ventileras bra
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas samt spricker
– skänker ett futtig till inget resistans mot svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– ger en färg som varierar med belysning samt luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga angränsande mark samt golvytor vid urlakning.

Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flera andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, framförallt i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligen har hand om att utrota bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Detta får effekten att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta personer märker av ifall en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan så småningom vänjer sig vid den. Det kan även röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En frisk individ klarar närapå i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering ge mycket farliga konsekvenser.

Mögel i hus ska helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material samt ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Också vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Således är det typiskt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket medför att fukten snabbt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligtvis så små att de kan sväva obehindrat i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar ifall man har problem med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man får astmatiska bekymmer så ska man bli undersökt av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är normalt i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig förtvivlad, det är möjligt att behandla!

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en hel inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en rejäl mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att utöka där det finns fukt, så oftast har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta bort, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man anar att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte växa på fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet över sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande samt dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.

Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, en del djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt omnämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan leda till symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt ta bort samt byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är genomförbart kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att ordna de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation samt isolering om det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan även hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta samt att man har en god ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars kvickt kan hitta ett fotfäste.

En torr och ren omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.

Att sanera kan utföras på olika vis

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal skilda sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir väldigt svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det mestadels med att man städar noggrant. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se även alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är oerhört betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så bör man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det innebär att man, med hjälp av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär alternativt permanent avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket de facto innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men skänker i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.

Att sanera hussvamp

Det är inte alltid som det är alldeles enkelt att bli av med hussvamp och vanligtvis är det ett omständigt projekt. Följaktligen bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är enkelt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger vanligtvis latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli fördelaktig. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som att svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de fullkomligt riskfyllda för virke samt träkonstruktioner. Det har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in grundligt i träet. För att expandera krävs det fukt och ofta är det åtskilliga svampar och övrig mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta medför det ibland komplicerat att separera hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Normalt pratar man om dålig stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer ofta i omgivning av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med stöd av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har adderats kan medföra att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan beskrivas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om många miljarder sporer. Svampen kan likaså spridas hastigt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att fundera på när det handlar om hussvamp är att reducera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som möjligt. Det är betydelsefullt att poängtera att torka inte tar död på hussvamp utan endast gör så att den går in i ett dvalliknande läge.

För att få bort hussvamp så måste man vara drastisk – ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är oskadad så behöver man inte avlägsna materialet – det kan räcka med att torka ut det ordentligt. Elda upp allt av det borttagna materialet genast för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel direkt i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs alltså att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!

Att råka ut för mögel är inte ovanligt

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och associera med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och gör ett ingående jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen vanligtvis av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Vissa mögelsorter kan utsöndra sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Ofta kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, förutom fukt, något att växa över. Det bör helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noga med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas undan noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid betydelsefullt att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av till exempel gamla matrester alternativt vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör så att medlet enklare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett sätt att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.

Att renovera hus

Att renovera hus är för många en dröm. Det är dock inte varje gång det blir som man har tänkt sig, och emellanåt är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med enorma bekymmer som till sist kräver att man renoverar hela huset för att bli av med det och kan bo i huset själv, då det har gått så långt att det inte bara räcker med sanering.

Ett grundläggande tips när man funderar på att renovera sitt hus är att sätta sig ner och fundera över hur omfattande renoveringen ska vara. Det kan ju röra sig från allt mellan att tapetsera alternativt måla om till att röja upp hela huset och praktiskt taget byta ut hela inredningen.

Hur mycket tid, kraft samt pengar är man beredd att lägga ner? Om man inte känner att man klarar av det man ska göra eller har tillräckligt med tid är det bättre att anlita en hantverkare än att slita sig blodig över något som eventuellt ändå inte blir bra. Det är bra att fundera på, speciellt i dagens samhälle där hemmafixaren har nått en form av guldålder.

Det finns otroliga mängder saker som säljs av ett allt ökande antal återförsäljare för byggmaterial. Program på tv som visar hur mycket man kan uträtta själv går omlott varandra. Det är då och då klokt att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv vad man behöver, om det är vettigt att göra det själv samt om det faktiskt är vad man vill ha?

Vid varje renovering behövs verktyg, frånsett allt material man ska nyttja. Ifall man vill så finns det mesta hos olika företag, men man bör fråga sig innan man spenderar åtskilliga tusen kronor på saker som man möjligtvis enbart behöver till en detalj och som man senare inte kommer att ha någon användning av. Många firmor hyr ut maskiner, så som sågar samt golvslipar, vilket kan vara en god idé att undersöka.

När man bygger om och renoverar är det betydelsefullt att man inte låter material ligga kvar på byggarbetsplatsen eftersom det är en tillväxtzon för mögel och övrig mikrobiell påväxt. Om man renoverar på grund av just mögel eller fuktskador så är det oerhört angeläget att man ser över ventilationen eftersom det annars är hög risk för att möglet kommer tillbaka.

Ifall mögelangreppet är så omfattande att man inte kan vistas i huset förrän det har åtgärdats så kan man ansöka om att få bidrag. Mögelsanering med hjälp av renovering och på så vis ersätta allt det angripna materialet är det absolut bästa sättet att bli av med inte bara mögelsvamparna utan också deras sporer och mykotoxiner, vilka annars kan finnas kvar efter en sanering och fortskrida förorsaka symptom.

När man renoverar själv är det bra att ha gott om tid och att se det som ett fritidsintresse snarare än ett måste. Då kan man ta det lugnt i valet av material och finna exempelvis ett perfekt kakel till badrummet eller exakt rätt beslag åt köksluckorna. Det är då bra att fundera på att inte börja riva i allt utan jobba stegvis – på så sätt kan man leva och bo i huset på samma gång som man renoverar.

Det finns en massa komponenter att fundera på när man talar om att renovera hus, men främst bör man tänka på att det ska vara något som är roligt och som man vill göra – då blir resultatet garanterat mycket bättre! Glöm inte att skydda slutresultatet med Tvärstopp
.

Vad bör man tänka på inför renoveringen?

Att renovera ett hus kan vara både dröm och mardröm. Det kan vara något som man har längtat efter att få uträtta, men likaså resultatet av en obehaglig överraskning. Det är alltid bättre att renovera av egen fri vilja än att vara tvungen till det p.g.a. till exempel mögel alternativt annan mikrobiell påväxt.

Det första man ska fundera på när man ska renovera sitt hus är hur mycket man kan och är redo att företa personligen. Hur lång tid får det ta? Hur stor del av huset ska renoveras? Att renovera hus kan medföra allt från att måla och tapetsera om till att praktiskt taget riva ut hela insidan av huset och byta ut det. Det är således enorma skillnader renoveringar emellan.

På senare år har gör-det-själv kulturen fått ett allt större genomslag. Det blommar upp allt fler byggföretag som erbjuder allt från hammare och spik till avancerade golvslipar – allting därför att den händige ska kunna bygga sitt drömhus.

Oavsett vad man ska utföra för renovering behövs det material i olika mängd samt prisklass. Det behövs också arbetsredskap. En god idé är att ha lite is i magen när det handlar om material – ifall man ser renoveringen som en pågående hobby kan man ta det lite lugnt med att hitta de perfekta beslagen eller den rätta nyansen på sitt kakel i ens badrum till rätt priser.

Vad gäller verktyg så är det bra att fundera på vad man faktiskt behöver lägga pengar på och vad man kan vara utan. Somliga verktyg kan man alltid ha användbarhet av senare, men de är faktiskt inte så otaliga som byggföretagarnas reklamer vill hävda. Att inhandla det som man även efteråt kan ha användbarhet av är bra därför att undvika en ocean av prylar som aldrig används.

Vissa företag hyr också ut maskiner som annars skulle vara oerhört dyra att införskaffa, och som är alldeles för bra för att vara utan under själva arbetet. Det är således betydelsefullt att man tänker till innan man drar igång med renoveringen, för att undkomma onödiga utgifter och slöseri av tid. Att bygga om och överhuvudtaget göra arbete i sitt hus tar ofta lite längre tid än vad man har räknat med, i synnerhet ifall man ger sig in på saker som man eventuellt inte har fullkomligt hundra koll på.

Det är bra att ta tidsfristen i beaktande redan innan man börjar eftersom det annars kan sluta med att man får ett halvfärdigt badrum som inte funkar som det ska samt är sönderstressad för att det som började som en hobby har börjat ta upp all vaken tid. Även de finaste renoveringar är inte värda att må illa över – man kan anlita hantverkare.

När man renoverar utrymmen p.g.a. fukt samt mögel är det viktigt att man ser till så att ventilationen blir bra, därför att möglet annars snabbt kommer tillbaka. Mögelsanering som slutar med renovering är det mest effektiva sättet att helt bli kvitt möglet. Därpå skydda mot ny påväxt med Tvärstopp eller Fulstopp.Det är dock vanligtvis väldigt dyrt, men vid riktigt allvarliga fall kan man få bidrag för att renovera och sanera.

Påväxt på huset – ett typiskt bekymmer

Samlingsnamnet för både mögel och bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en god idé att försöka få bort det innan det ställer till med större bekymmer.

En mikrob är en levande organism som man inte kan beskåda med blotta ögat. Vad som räknas hit är då och då diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter samt djur. Det är alltså en väldigt bred grupp organismer, där somliga kan verka hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars antagligen rent nödvändiga för vår överlevnad, så som en del bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det helst samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa över rent kakel, men ofta samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester och annat gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, utöver att se över ventilationen, att rengöra grundligt med diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte använda ämnen lösta i vatten eftersom det vanligtvis leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man bör aldrig använda klorin, varken över släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därtill har oerhört låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan dessutom bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med avlastning av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där få effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av olika firmor som håller på med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undfly att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.